حمل و نقل جاده ای

حمل محمولات صادراتي و وارداتي و ترانزيتي با بهره گيري از كاميون هاي نسل جديد با استانداردهاي روز اروپا و مجهز به سيستم موقعيت ياب ، بصورت فول تراك و گروپاژ، صحيح و سالم در اسرع وقت تحت رويه هاي گمركي جمهوري اسلامي ايران، كنوانسيون تير ، CMR و نظارت گمرك