حمل جاده ای

ارائه خدمات حمل جاده ای به صورت فول تراک و گروپاژ به ترکیه و اروپا و بالعکس

حمل دریایی

ارائه خدمات در اکثر بندرگاه های مهم جهان

حمل هوایی

خدمات سریع و منظم

خدمات